Privacy Beleid

1 nov 2020

Website www.medischcentrumleie.be (hieronder ‘de website’ genoemd)
is eigendom van:

Medisch Centrum Leie ALKSS bvba
Emiel Clauslaan 87a
9800 Astene Deinze
Tel: +32 9 396 45 98
Mail: info@medischcentrumleie.be

(Hierna ‘MCL’, ‘wij’ ‘ons’)

Medisch Centrum Leie is zeer sterk begaan met uw veiligheid en de privacy van elke bezoeker, patiënt, zorgverlener, medewerker, familieleden, …

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is sinds 25 mei 2018, beter gekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving. Doel is de persoonsgegevens van elke burger beter te beheren en te beschermen.

Gezien onze visie heel sterk het persoonlijk welbevinden hoog in de vaandel draagt en een warme zorg bij ons hoog staat aangeschreven is het voor ons van uitermate belang dat u op de hoogte bent van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat aan u als gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u bvb te herinneren aan uw afspraak.

Een privacyverklaring? Waarom?

Deze privacy verklaring wil een kijk geven op de informatie die wij als centrum over u verzamelen zodat dit helderklaar is.

Zodra je een website bezoekt of beroep doet op dienstverlening deel je persoonsgegevens. Zo gaat dit ook als je onze website bezoekt. Denk bijvoorbeeld aan je naam, geboortedatum, adres, IP adres en andere gegevens.

Via die persoonsgegevens kunnen we jou als natuurlijk persoon identificeren. Je bent identificeerbaar van zodra we een direct of indirect verband kunnen leggen tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Dit is voor onze dienstverlening echt noodzakelijk.

We beloven dat we jouw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zullen verzamelen en gebruiken conform AVG (verordening 2016/679).

Medisch Centrum Leie is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR. Dit betekent concreet dat wij alleen bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden we die persoonsgegevens verzamelen en met welke middelen we die persoonsgegevens zullen verwerken.

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in te schakelen. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Welke data verzamelt Medisch Centrum Leie?

Wij zullen enkel die persoonsgegevens verwerken die we écht nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

Wij verzamelen deze persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens kunnen bvb op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van facturatie. Hoeveel, hoe vaak en welke gegevens we juist verzamelen hangt af van de professionele relatie die we met u uitbouwen.

Waarom hebben we jouw persoonsgegevens nodig?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om jou een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bezorgen. Wij hebben het recht om bepaalde bewerkingen tijdelijk niet uit te voeren of volledig te annuleren als jouw persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze website en de daarbij horende dienstverlening.

We zullen uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor volgende welbepaalde doeleinden:

Je kiest steeds zelf of je persoonsgegevens met ons deelt. Op die manier heb je dus een zekere controle. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, hebben wij het recht bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

Wat zijn jouw rechten?

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden. Wanneer je jouw identiteit bewijst (identiteitskaart), informeren we je graag over welke persoonsgegevens wij precies van jou bijhouden en wat we met die informatie doen.
Je hebt het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

In bepaalde gevallen kunnen we niet anders dan jouw persoonsgegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden, ook al zou je misschien liever voor de volle 100% geschrapt worden uit onze database. Zo zijn we bijvoorbeeld wettelijk verplicht om facturen 7 jaar te bewaren.

Indien de informatie die we over jou hebben niet juist of onvolledig zou zijn, kunnen we dit op jouw vraag steeds corrigeren. Indien bepaalde persoonsgegevens (bv. jouw e-mailadres of telefoonnummer) niet langer up-to-date zouden zijnlaat ons dat graag weten.

In sommige gevallen heb je het recht om te vragen dat we de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er een geschil is rond de accuraatheid van de gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Medisch centrum Leie om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

Je hebt het recht om je op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit onze legitieme belangen. We zullen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn die primeren op jouw recht om je te verzetten.

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je met ons gedeeld hebt in een digitaal leesbaar standaardformaat te ontvangen. Daarnaast mag je die persoonsgegevens zelf overdragen of door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

Je hebt het recht om jouw toestemming op ieder ogenblik in te trekken.

Indien je één van bovengenoemde rechten wil uitoefenen, kan je een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit sturen per brief naar Medisch Centrum Leie Emiel Clauslaan 87a 9800 Astene of per e-mail naar info@medischcentrumleie.be. Ten laatste 1 maand nadat we jouw verzoek ontvangen hebben, bezorgen we je een antwoord.

Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Medisch Centrum Leie. We zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven of indien er een wettelijke verplichting is.

Welke is de bewaartermijn van mijn persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen te bereiken. We zullen jouw persoonsgegevens verwijderen van zodra wij deze niet langer nodig hebben om deze doelen te bereiken of wanneer je op geldige wijze het recht tot verwijdering van jouw persoonsgegevens uitoefent.Disclaimer

Laatste update op 01 nov 2020.

Website www.medischcentrumleie.be (hieronder ‘de website’ genoemd)
is eigendom van:

Medisch Centrum Leie ALKSS bvba
Emiel Clauslaan 87a
9800 Astene Deinze
Tel: +32 9 396 45 98
Mail: info@medischcentrumleie.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Medisch Centrum Leie.

Beperking van aansprakelijkheid

Medisch Centrum Leie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Medisch Centrum Leie de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Contact opnemen met ons ter correctie hiervan is uiteraard steeds mogelijk.

Medisch Centrum Oost kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Medisch Centrum Leie kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Gent.

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. Wij waarborgen echter geen compatibiliteit en kunnen geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.